Záruka

    Poskytujeme dvouletou záruku na výrobek s platností od data jeho zakoupení. V záruční lhůtě bezplatně odstraníme všechny vady přístroje zapříčiněné chybou materiálu nebo výroby, a to buď formou opravy, nebo výměnou celého přístroje (podle našeho vlastního uvážení). Zařízení může být při výměně nahrazeno tímtéž modelem v jiné barvě, popřípadě jiným rovnocenným modelem, podle dostupnosti. Uvedená záruka je platná v každé zemi, ve které tento přístroj dodává společnost Braun nebo její pověřený distributor.

    Záruka se netýká následujících případů: poškození zapříčiněné nesprávným použitím, běžné opotřebo vání (například plátků holicího strojku nebo pouzdra zastřihovače), jakož i vady, které mají zanedbatelný dosah na hodnotu nebo funkci přístroje. Pokud opravu uskuteční neautorizovaná osoba a nebudou-li použity původní náhradní díly společnosti Braun, platnost záruky bude ukončena.

    Pokud v záruční lhůtě požadujete provedení servisní opravy, odevzdejte celý přístroj s potvrzením o nákupu v autorizovaném servisním středisku spo- lečnosti Braun nebo jej do střediska zašlete.

    Souhlas pro soubory cookies